Till innehåll på sidan

Elevhälsa

All personal ska arbeta utifrån ett elevhälsoperspektiv och i sin planering och utformning av verksamheten bevaka att hänsyn tas till elevhälsofrågor sett över hela skoldagen. Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.

Elevhälsoarbetet vid Vinsta grundskola

I skolan sker all verksamhet med elevernas bästa som mål. All personal ska arbeta utifrån ett elevhälsoperspektiv och i sin planering och utformning av verksamheten bevaka att hänsyn tas till elevhälsofrågor sett över hela skoldagen. Det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet är prioriterat och ska genomsyra de aktiviteter vi gör på skolan på alla nivåer.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse. Elevhälsoteamet är lärarna behjälpliga i att analysera orsaken till elevers skolsvårigheter, för att hjälpa lärarna i vilka insatser de kan sätta in, samt kunna ge stöd med insatser som går utanför lärarnas kompetensområden.
Elevhälsoteamets gemensamma uppdrag

 • Ansvara för det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet
 • Analysera elevers skolsvårigheter så att elevhälsa/pedagoger väljer rätt insatser
 • Förbereda underlag inför beslut om exempelvis anpassningar, stödinsatser och utredningar
 • Fatta beslut om att kalla till elevhälsomöte
 • Följa upp och utvärdera de insatser som Elevhälsteamet gör
 • Handleda den pedagogiska personalen så att varje elev erbjuds bästa tänkbara stöd
 • Upprätta samarbete med externa verksamheter i elevhälsofrågor
 • Bevaka utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter med elevhälsofrämjande syfte

Elevhälsoteamet sammanträder en gång varje vecka på östra respektive västra.

Elevhälsoteamets kompetensområden:

 • Specialpedagogisk kompetens för att kunna ge stöd såsom handledning till pedagogerna eller individuell handledning till elever i behov av särskilt stöd.
 • Kompetens inom psykosociala processer för att kunna ge stöd till pedagoger i kontakt med elever/familjer med psykosociala svårigheter eller i direkt stöd till dessa elever.
 • Kompetens inom gymnasieskolan och vilka konsekvenser olika insatser får för elevers framtid samt hjälp i planering av insatser.
 • Medicinsk kompetens och medicinska insatser

Följande ingår i elevhälsoteamet

 • Nina Alshammar, rektor 
 • Mina Ljungberg, bitr rektor 
 • Tobias Södlind, bitr rektor
 • Ulrika Nimstrand, bitr rektor 
 • Caroline Ekstrand, bitr rektor
 • Anna Lang Raud, studie- och yrkesvägledare  
 • Caroline Wernqvist, specialpedagog Östra
 • Eva Holmkvist, specialpedagog Västra
 • Eva Melbe, specialpedagog Östra & Västra
 • Sara Nilsson, specialpedagog Västra
 • Eva Lejon, kurator Västra
 • Danielle Boman, kurator Östra
 • Pia Löf, skolsköterska Västra
 • Carina Ullman (vikarierande för Lena Gyllenberg), skolsköterska Östra

Kompetenser kan vid behov komma av lånas mellan skolorna.
För ansvarsbeskrivning av teamets olika funktioner, se dokumentet Vinsta grundskola: Ansvar och uppdrag.
Utöver ovanstående finns skolläkare på plats vid några tillfällen varje månad.

Dela:
Kategorier: