Elevhälsa

Elevhälsoarbetet vid Vinsta grundskola

I skolan sker all verksamhet med elevernas bästa som mål. All personal ska arbeta utifrån ett elevhälsoperspektiv och i sin planering och utformning av verksamheten bevaka att hänsyn tas till elevhälsofrågor sett över hela skoldagen. Det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet är prioriterat och ska genomsyra de aktiviteter vi gör på skolan på alla nivåer.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse. Elevhälsoteamet är lärarna behjälpliga i att analysera orsaken till elevers skolsvårigheter, för att hjälpa lärarna i vilka insatser de kan sätta in, samt kunna ge stöd med insatser som går utanför lärarnas kompetensområden.
Elevhälsoteamets gemensamma uppdrag

 • Ansvara för det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet
 • Analysera elevers skolsvårigheter så att elevhälsa/pedagoger väljer rätt insatser
 • Förbereda underlag inför beslut om exempelvis anpassningar, stödinsatser och utredningar
 • Fatta beslut om att kalla till elevhälsomöte
 • Följa upp och utvärdera de insatser som Elevhälsteamet gör
 • Handleda den pedagogiska personalen så att varje elev erbjuds bästa tänkbara stöd
 • Upprätta samarbete med externa verksamheter i elevhälsofrågor
 • Bevaka utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter med elevhälsofrämjande syfte

Elevhälsoteamet sammanträder en gång varje vecka på östra respektive västra.

Elevhälsoteamets kompetensområden:

 • Specialpedagogisk kompetens för att kunna ge stöd såsom handledning till pedagogerna eller individuell handledning till elever i behov av särskilt stöd.
 • Kompetens inom psykosociala processer för att kunna ge stöd till pedagoger i kontakt med elever/familjer med psykosociala svårigheter eller i direkt stöd till dessa elever.
 • Kompetens inom gymnasieskolan och vilka konsekvenser olika insatser får för elevers framtid samt hjälp i planering av insatser.
 • Medicinsk kompetens och medicinska insatser

Följande ingår i elevhälsoteamet

 • Fredrik Boström, rektor
 • Johan Sjöberg, bitr rektor 1-5 östra
 • Pelle Wikingsson, bitr rektor 4-6 västra
 • Ellen Lindberg, specialpedagog östra
 • Åsa Öberg, specialpedagog östra
 • Lena Gyllenberg, skolsköterska östra
 • Johanna Dahlquist, skolpsykolog
 • Caroline Ekstrand, bitr rektor 7 & 9
 • Ingrid Cohn Riddermark bitr rektor åk 8 & elevhälsan
 • Anna Lang Raud, Studie och yrkesvägledare
 • Camilla Stenmark, skolkurator
 • Elisabet Lagman, skolsköterska västra
 • Sisko Almgren, specialpedagog västra
 • Eva Holmkvist, specialpedagod västra

Kompetenser kan vid behov komma av lånas mellan skolorna.
För ansvarsbeskrivning av teamets olika funktioner, se dokumentet Vinsta grundskola: Ansvar och uppdrag.
Utöver ovanstående finns skolläkare på plats vid några tillfällen varje månad.

Dokumentation

Skolsköterska/skolläkare samt skolkurator arbetar med egna journalsystem som är starkt skyddade av sekretess. Förutom dessa system där till exempel psykologutredningar och medicinska utredningar förvaras, finns elevakter för de elever som är föremål för elevhälsoteamets arbete. Elevakterna förvaras i brandsäkra arkivskåp på respektive expedition dit endast elevhälsoteamet har tillgång.

Rutin ogiltig frånvaro/hög frånvaro

Vårdnadshavaren ska meddelas samma dag som eleven är olovligt frånvarande från lektion. Detta sker automatiskt via Stockholms Skolwebb om all data finns inlagd i systemet. Mentor tillser att detta finns inlagt i Skolwebben. I annat fall bör det ske genom exempelvis telefonsamtal eller e-postmeddelande om mentor försäkrat sig om att detta når vårdnadshavarna.

Steg 1

Vid tre tillfällen (halv lektion eller mer) med olovlig frånvaro ska mentor samtala med eleven samt kontakta vårdnadshavare över telefon alternativ träffas fysiskt i ett möte.

 • Vilka är de bakomliggande orsakerna till den olovliga frånvaron?
 • Vilka blir konsekvenserna för elevens studier?
 • Vad gör skola/elev/vårdnadshavare för att få slut på den olovliga frånvaron?
 • Mentor upplyser att man vid fem ytterligare tillfällen med olovlig frånvaro kommer att bli kallad av skolledningen och att det då är möjligt att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Rektor meddelas vid genomfört samtal med kopia på överenskommelse.

Steg 2

Vid ytterligare tre tillfällen med olovlig frånvaro informerar mentor skolledningen. Skolledningen kallar till ett möte med vårdnadshavare och elev. Rektor beslutar om orosanmälan till socialtjänsten görs och/eller om åtgärdsprogram ska upprättas.

Även elever med hög giltig frånvaro riskerar att lyckas sämre i skolan. Mentor ringer hem efter tre frånvarotillfällen under en termin och uttrycker oro. Skolsköterska (östra)/skolkurator (västra) kontrollerar månadsvis vilka elever som har över 20% frånvaro senaste månaden samt under terminen som helhet. Därefter kontaktas elevernas mentorer och utifrån det som framkommer beslutar elevhälsoteamet vilka familjer som kallas till möte med i första hand skolhälsovården. Vid fortsatt hög frånvaro kan orosanmälan till socialtjänsten göras.

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Enligt socialtjänstlagens 14:e kapitel har skolan och alla som arbetar i skolan skyldighet att skyndsamt anmäla till socialnämnden om barn far eller misstänks fara illa.

I praktiken formuleras i regel orosanmälningarna av skolsköterska, specialpedagog eller skolkurator och undertecknas av rektor. Anmälan görs via särskilt formulär där bland annat elevens namn, födelsedata, adress och uppgifter om vårdnadshavare anges. Anmälan ska även innehålla namn på ansvarig personal som kan kontaktas vid behov.

I möjligaste mån ska vårdnadshavare och elev i de högre årskurserna underrättas innan anmälan görs, dock med undantag för situationer där det finns misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp i hemmet.

Sekretess

Samma tystnadsplikt gäller i samband med såväl elevhälsomöte som arbetsenhetens elevhälsoarbete, dvs att det som avhandlas/ beslutas under sammanträdena får föras vidare endast till dem som är direkt berörda av besluten. Detta såvida det inte står klart att uppgiftens röjande kan vara till men för eleven eller någon honom närstående. En god tumregel är att samråda med berörda vårdnadshavare och berörd elev om vilken information och hur informationen får spridas.

 

Dela: