Skolkurator

Varmt välkommen till skolkuratorns sida! 

På Vinsta grundskola arbetar två kuratorer.

Västra

Eva Lejon
e-post: eva.lejon@edu.stockholm.se
telefon: 08-508 056 09

Eva arbetar måndag - fredag.

Östra

Danielle Boman
e-post: danielle.boman@edu.stockholm.se
telefon: 08-508 056 66

Danielle finns på skolan tisdagar och onsdagar klockan 08.00 -16.00.

 

Skolkurators mål 

Skolkuratorn ska verka för att alla elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Skolkurators arbete

För att främja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Det skolsociala arbetet har som utgångspunkt är att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn. Helhetssynen omfattar insatser på såväl individ-,grupp-, organisations- som samhällsnivå. Skolkuratorn har bred kunskap och ett brett register av arbetsmetoder för att möta skolans behov av psykosociala insatser. Dessa användsutifrån beprövad erfarenhet och evidens.

Skolkuratorn

■ ingår i skolans elevhälsoteam

■ står för elevhälsans psykosociala insatser

■ bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag

■ genomför yrkesmässiga samtal,såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande,rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer

■ främjar elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals

■ ingår i skolans grupp för kris- och katastrofberedskap

■ utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskild elev bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i särskola

■ initierar samverkan och deltar i nätverksarbete med olika aktörer för att skapa förutsättningar för enskild elev att klara skolan och få adekvat stöd för sin sociala och emotionella utveckling

■ arbetar med grupper av elever i förebyggande syfte och vid akuta behov

■ ger handledning och konsultation till skolpersonal

■ medverkar i arbetet med att upprätta och implementera handlingsplaner

■ leder Trygghetsgruppen och arbetet med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och likabehandling

■ bidrar till personalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området

■ ingår i samverkansgrupp inom ramen för socialtjänstens övergripande preventiva arbete

■ initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänst och polis, kontakter med psykiatri, arbetsförmedling, ungdomsmottagning, habilitering med flera för elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever med psykisk ohälsa

 

 

Dela: